2.00(2)

ง21101 การงานอาชีพ (พื้นฐาน) มัธยมศึกษาปีที่ 1/4-11 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์  และปฏิบัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและครอบครัว เช่น งานบ้าน  เกี่ยวกับ การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน  การจัดและตกแต่งห้องให้น่าอยู่  การดูแลเสื้อผ้า  การเตรียม  ประกอบ จัดตกแต่งและการบริการอาหาร งานเกษตร เกี่ยวกับ การปลูกผักสวนครัว การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดสวนในภาชนะและ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ บทบาทและประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ ในการติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลการช่วยแก้ปัญหา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการ สร้างงาน สร้างความบันเทิงสามารถปฏิบัติงานที่ใช้กระบวนการกลุ่ม  โดยมีส่วนร่วมในการ  การคิด  วิเคราะห์  อภิปราย เพื่อแก้ปัญหาการทำงานที่สำเร็จและมีประสิทธิภาพต่อการดำรงชีวิตประจำวัน นักเรียนมีความเสียสละ มีเหตุผล และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และตัดสินใจสร้างอาชีพสุจริตตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญรายวิชา

20 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน

ใบความรู้เรื่อง การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน
ใบงานที่ 1.1 การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน
ใบงานที่ 1.2 สำรวจอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน
ใบงานที่ 1.3 การทำความสะอาดภายในบ้าน
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 – การจัดตกแต่งห้องต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 – การซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 – การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาตรี : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.00 (12 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

416 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่น่าสนใจ มีการพัฒนาบทเรียนเพิ่มจากเดิม ควรพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เป็นบทเรียนที่ดี ควรพัฒนาให้สมบูรณ์

เรียน