4.50(2)

ง22101 การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

                                                            คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกต สำรวจ และบันทึก แสวงหาความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงาน การจัดและตกแต่งบ้าน  การดูแลรักษาและตกแต่งสวน การจัดการผลผลิต โดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน ในการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน หรือท้องถิ่น  การเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน   และมีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นธรรมในการทำงาน สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง เลือกใช้วิธีการที่สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้กระบวนการที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

 

            ตัวชี้วัด

             ง 1.1 ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3

             ง 2.1  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3

            รวม  6  ตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
 • 2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตและการอาชีพ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล
 • 3. ผุ้เรียนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
 • 4. ผู้เรียนรักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน
 • 5. สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

สารบัญรายวิชา

32 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

สื่อวิดีโอ เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
สื่อพาวเวอร์พ้อยท์ ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
สื่อการเรียนรู้
ใบความรู้เรื่อง ทักษะในการทำงาน
ใบงานที่1.1 เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหา
ใบความรู้ การติดต่อ การบริการ
ใบงานที่1.2 ทักษะเพื่อพัฒนาการทำงาน
ใบงานที่1.3 ทักษะเพื่อพัฒนาการทำงาน

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องหลักการจัดตกแต่งบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประกอบเครื่องดื่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการจัดและตกแต่งเครื่องดื่ม

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องงานช่างพื้นฐาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปฏิบัติงานช่าง

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู สอนในรายวิชาการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2.10 (10 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

660 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เข้าใจง่ายค่ะ

พัฒนาบทเรียนให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • - สื่อวิดีโอ
 • - สื่อพาวเวอร์พ้อยท์
 • - ใบความรู้
 • - ใบงาน

ความต้องการ

 • ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ได้ที่ http22www.sut.ac.th/ist/Courses
 • ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เวลากับครอบครัว ได้ที่ http://www.dmh.go.th เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 • ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิธีการติดตั้งเหล็กดัด ได้ที่ http://www.homepro.co.th โดยกด Do it your sellf และกด window
 • ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านด้วยสติ๊กเกอร์ติดผนังหลากหลายรูปแบบ ได้ที่ http://www.banidea.com/sticker-wall-art
 • ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสวนภายในบริเวณบ้านได้ที่ http://www.baanlaesuan.com หรือ http://www.kaweeclub.com/b101/14294 หรือ http://www.abbytaylor.net/design/
 • ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดศัตรูของต้นไม้ด้วยชีววิธี ได้ที่ http://www.ku.ac.th/e-magazine/may47/agri/bug.html
 • ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดื่มสมุนไพรดับร้อน ได้ที่ http://thaihealth.or.th/,.http://samunpri.com/เป็นต้น
 • ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างปูนงานพื้นคอนกรีต ได้ที่ http://www.kpsw.ac.th/teacher/thawatchal/
 • ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลรักษาท่อประปาและอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน ได้ที่ http://www.mwa.co.th/maintain.html/
 • ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบการแตกรั่วของระบบประปาในอาคาร ได้ที่ http://www.mwa.co.th/waterloss_testing.html.

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2