3.91(11)

ง22101 การงานอาชีพ (พื้นฐาน) มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา  วิเคราะห์  ความรู้โดยการศึกษาค้นคว้า  รวบรวม  สังเกต  สำรวจ  และบันทึก  เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงาน  เช่น  การจัดและตกแต่งบ้าน  การดูแลรักษาและตกแต่งสวน  การจัดการผลผลิต  สามารถถ่ายทอดความคิด  กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานสร้างทางเลือกและประเมินผลทางเลือก ประยุกต์ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น นำมาใช้ในการทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน ออกแบบงานหัตถกรรม สิ่งของ เครื่องใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ใช้เป็นแนวเข้าสู่อาชีพในท้องถิ่นตนเอง การเตรียม ประกอบ  จัด  ตกแต่งและบริการเครื่องดื่ม  การเลี้ยงสัตว์  การเลือกใช้พลังงาน  ทรัพยากร  ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  กระบวนการแก้ปัญหา  ในการทำงานโดยการค้นคว้ารวบรวม  สังเกต  และบันทึก  เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงาน  เช่น  การจัดและตกแต่งบ้าน  การดูแลและตกแต่งสวน  การจัดการผลผลิต  สร้างทางเลือกและประเมินผลทางเลือก  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย สามารถออกแบบถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  3  มิติ  หรือภาพฉาย  เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้  หรือถ่ายทอด  ความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลอง   มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  มีความคิดที่แปลกใหม่เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่สร้างสรรค์  โดยการจัดการใช้เทคโนโลยี  เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  พร้อมทั้งมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ  ตลอดจนมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ  เช่น ความรับผิดชอบ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  อดทนและตรงต่อเวลา

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน20h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

เรื่อง ทักษะเพื่อพัฒนาการทำงาน
การมอบหมายงาน ใบงานที่ 1.1
เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน
การมอบหมายงาน แบบฝึกหัดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
เรื่อง การติดต่อสื่อสารและการใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ
เรื่อง การติดต่อสื่อสารในองค์กร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องดื่มและการบริการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานช่างในบ้าน

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4.27 (79 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

648 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.9

Total 11 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

อาจารย์สวยครับ55

อาจารย์น่ารักเเล้วก็สอนดีด้วยค่ะ

สอนดีค่ะเข้าใจง่ายและครูผู้สอนน่ารักมากๆๆค่ะ

ผมไม่รู้จะคอมเม้นไรดีครัช

เข้าใจง่ายค่ะ

สอนดีคับ

ดาเมจเกิ้นต้าน

มันไม่มีไรซับซ้อนมากเข้าใจง่ายครับ

สอนดีครับ

เป็นบทเรียนที่น่าสนใจ ควรพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้สมบูรณ์ค่ะ

เรียน