0(0)

ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หลักสูตรรายวิชา

อธิบายขั้นตอนในการดูแลเสื้อผ้า การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารประเภทสำรับ  การออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  การหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย และวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ

เขียนแผนภาพความคิด สืบค้นข้อมูล ฝึกปฏิบัติ และนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับการดูแลเสื้อผ้า การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารประเภทสำรับ ออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ    ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และ ความสนใจของตนเอง

เห็นความสำคัญของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม การสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และการสร้างประสบการณ์ในการเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ง  1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3

ง  2.1 ม.3/1 , ม.3/2

ง  4.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3

รวมทั้งหมด  8 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กาารดูแลเสื้อผ้า

สื่อการสอนวีดีโอหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การดูแลเสื้อผ้า
ใบงานหน่วยที่ 1
แบบทดสอบเก็บคะแนน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารสำรับ 4 ภาค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง บรรจุภัณฑ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ธุรกิจเพื่อชีวิต

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

478 ผู้เรียน

เรียน