2.00(2)

ง23101 การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ง 23101   รายวิชา การงานอาชีพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่ 1           เวลา 20 ชั่วโมง             จำนวน 0.5 หน่วยกิต

อธิบายขั้นตอนในการดูแลเสื้อผ้า การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารประเภทสำรับ การออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  การหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย และวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ

เขียนแผนภาพความคิด สืบค้นข้อมูล ฝึกปฏิบัติ และนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับการดูแลเสื้อผ้า   การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารประเภทสำรับ ออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ ในอำเภอบางปะอิน  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และ ความสนใจของตนเอง

เห็นความสำคัญของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม การสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และการสร้างประสบการณ์ในการเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.3/1,  ม.3/2, ,.3/3

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดูแลรักษาเสื้อผ้า

แบบทดสอบก่อนเรียน
การดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวัน
การมอบหมายงาน
การลบรอยเปื้อน
การมอบหมายงาน
ประเภทของเสื้อผ้า
การมอบหมายงาน
การซักผ้า การตากผ้า
การมอบหมายงาน
การรีดผ้า การพับผ้า การจัดเก็บเสื้อผ้า
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเตรียม ประกอบอาหารสำรับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การขยายพันธุ์พืช

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

2.53 (17 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

881 ผู้เรียน

2.13 (15 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

374 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่น่าสนใจ ควรพัฒนาบทเรียนให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

การจัดทำบทเรียนออนไลน์ดีมาก และควรพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะ

เรียน