0(0)

ง23102 การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ง 23102   รายวิชา การงานอาชีพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่     เวลา 20 ชั่วโมง             จำนวน 0.5 หน่วยกิต

          อธิบายขั้นตอนในการขยายพันธุ์พืช การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ ตามกระบวนการเทคโนโลยี อธิบายระดับของเทคโนโลยี การหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย และวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ

เขียนแผนภาพความคิด สืบค้นข้อมูล ฝึกปฏิบัติและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตอนกิ่ง ติดตา เสียบยอด ทาบกิ่งและตัดชำ ติดตั้งและประกอบราวตากผ้าจากท่อพีวีซี โต๊ะคอมพิวเตอร์หรือแบบจำลองจากกระดาษลูกฟูก สร้างชั้นวางของอเนกประสงค์และตู้ยามีไฟและมีเสียงเพลงตามกระบวนการเทคโนโลยี ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และ ความสนใจของตนเอง สำรวจ วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า OTOP ประจำอำเภอบางปะอิน เพื่อเป็นแนวทางในการะประกอบอาชีพ

เห็นความสำคัญของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม การสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และการสร้างประสบการณ์ในการเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง

รหัสตัวชี้วัด

ง  1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3

ง  2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3

รวม 8 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

การขยายพันธุ์พืช

การประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์

สู่โลกอาชีพ

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

2.53 (17 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

881 ผู้เรียน

2.50 (22 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

902 ผู้เรียน

เรียน