0(0)

ง23102 การงานอาชีพ (พื้นฐาน) มัธยมศึกษาปีที่ 3/2,4,6,9,11 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

23102       การงานอาชีพ       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่ 2     เวลา 20 ชั่วโมง      จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

อธิบายขั้นตอนในการขยายพันธุ์พืช การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ ตามกระบวนการเทคโนโลยี อธิบายระดับของเทคโนโลยี การหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย และวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ

เขียนแผนภาพความคิด สืบค้นข้อมูล ฝึกปฏิบัติและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตอนกิ่ง ติดตา เสียบยอด ทาบกิ่งและตัดชำ ติดตั้งและประกอบราวตากผ้าจากท่อพีวีซี โต๊ะคอมพิวเตอร์หรือแบบจำลองจากกระดาษลูกฟูก สร้างชั้นวางของอเนกประสงค์และตู้ยามีไฟและมีเสียงเพลงตามกระบวนการเทคโนโลยี ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และ ความสนใจของตนเอง สำรวจ วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า OTOP ประจำอำเภอบางปะอิน เพื่อเป็นแนวทางในการะประกอบอาชีพ

เห็นความสำคัญของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม การสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และการสร้างประสบการณ์ในการเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง

 

รหัสตัวชี้วัด

ง  1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3

ง  2.1 ม.3/1 , ม.3/2

ง  4.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3

รวม 8 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

หน่วยที่ 1 การขยายพันธุ์พืช

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
การมอบหมายงาน (หน่วยที่ 1)

หน่วยที่ 2 การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์

หน่วยที่ 3 ธุรกิจเพื่อชีวิต

หน่วยที่ 4 สู่โลกอาชีพ

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3.50 (8 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

213 ผู้เรียน

เรียน