0(0)

ง30201 ช่างถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ภาคเรียนที่ 1/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาความหมายความสำคัญของการถนอมอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ มีความรู้เข้าใจเลือกซื้ออาหาร     การเลือกภาชนะ  คุณสมบัติของสารปรุงแต่งอาหารแต่ละชนิด  หลักการถนอมอาหารอย่างถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ  วิธีการจัดเก็บ  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย  การจดบันทึกข้อมูล ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม  รายบุคคล  อภิปรายหลักการถนอมอาหาร  สามารถแยกความสำคัญของสารปรุงแต่งได้ถูกต้อง  มีทักษะ เทคนิคการถนอมอาหารประเภทต่าง ๆ ปฏิบัติตามขั้นตอนการถนอมอาหารอย่างถูกวิธี  มีจิตสำนึกที่ดีต่อการถนอมอาหาร          มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการถนอมอาหาร มีความรับผิดชอบ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  สะอาด  รวมถึงการหาความรู้ในสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาหาร

 

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถนอมอาหาร

การถนอมอาหาร00:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถนอมอาหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สาเหตุที่ทำให้อาหารเสื่อมเสียและวิธีป้องกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเลือกและการเตรียมวัตุดิบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเลือกและการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการถนอมอาหาร

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

3.57 (21 การให้คะแนน)

21 รายวิชา

1242 ผู้เรียน

เรียน