4.00(1)

ง30202 ขนมไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญของขนมไทยแต่ละประเภท  หลักการเลือกซื้อเครื่องปรุงมีความรู้ในการเลือกใช้วัสดุ – อุปกรณ์  เข้าใจขั้นตอนการทำขนมไทย  วิธีเก็บรักษาขนมไทย  การบรรจุหีบห่อ  มีทักษะกระบวนการกลุ่ม  งานรายบุคคล  อภิปรายความสำคัญของขนมไทย  แต่ละประเภท  สามารถเลือกซื้อเครื่องปรุง  ตามลักษณะอย่างถูกต้อง   มีความชำนาญในการเลือกใช้วัสดุ – อุปกรณ์  อย่างถูกวิธี  ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำขนมไทยอย่างถูกวิธี  สามารถจัดเก็บและการบรรจุภัณฑ์อย่างถูกวิธี  มีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำขนมไทย  ตลอดจนมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำขนมไทย  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  สะอาด  รวมถึงการหาความรู้ในสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาหาร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. รู้เข้าใจและ เห็นคุณค่า หลักการ วิธีการทำขนมไทย
  • 2. รู้จักเลือกใช้อุปกรณ์การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำขนมไทย
  • 3. รู้จักเลือกใช้และเก็บรักษาวัตถุดิบในการทำขนมไทย
  • 4. เข้าใจเทคนิคการทำขนมไทยให้มีคุณภาพ

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน40h

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบระหว่างเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ที่มาและความสำคัญของขนมไทย

1.1 ประวัติความเป็นมาของขนมไทย

1.2 การแบ่งประเภทของขนมไทย

1.3 ขนมไทยแต่ละภาค

1.4 ขนมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและพิธีกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำขนมไทย

2.1 วัตถุดิบในการทำขนมไทย

2.2 อุปกรณ์ในการทำขนมไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคในการทำขนมไทย

3.1 เทคนิคการทำขนมไทย

3.2ขนมไทยที่มีชื่อเสียงเฉพาะถิ่น

3.3 การทำขนมไทยชนิดต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคำนวณต้นทุนผลผลิต

4.1 การคำนวณต้นทุน ผลผลิต

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

2.95 (21 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

456 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่น่าสนใจ นำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ ควรพัฒนาบทเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เรียน