4.00(1)

ง30203 งานเย็บปักถักร้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

หลักสูตรรายวิชา

หลักการประดิษฐ์ในรูปแบบ  เย็บปักถักร้อย ความสำคัญของวัสดุอุปกรณ์  หลักการออกแบบ  วิธีการผลิตชิ้นงานประเภท  เย็บ ปัก ถัก ร้อย  มีกระบวนการทำงานกลุ่ม  งานรายบุคคล  สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างถูกต้องกับงาน  ปฏิบัติตามขั้นตอนงานประดิษฐ์แต่ละประเภทอย่างถูกวิธี จัดตกแต่งให้เกิดความสวยงาม  คำนวณราคาต้นทุน กำไร  กำหนดราคาขาย  มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  เพื่อผลิตผลงานให้มีคุณภาพ ตลอดจนมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีต่ออาชีพ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. รู้และเข้าใจ เห็นคุณค่า ความสำคัญของงานเย็บ ปัก ถัก ร้อย
  • 2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของงานเย็บ ปัก ถัก ร้อย
  • 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนงาน เย็บ ปัก ถัก ร้อย แต่ละประเภทอย่างถูกวิธี
  • 4. คำนวณราคา ต้นทุนกำไร กำหนดราคาขาย
  • 5. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อและเสียสละ

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน40h

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานการถักแบบ ต่างๆ

1.1 ความหมายของงานถัก

1.2 ประเภทของการถัก

1.3 วัสดุ อุปกรณ์ที่ ที่ใช้และการดูแล รักษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พื้นฐานการปัก

2.1 ความหมายของ งานปัก

2.2 ประเภทการปักแบบ ต่างๆ

2.3 วัสดุ อุปกรณ์ที่ ใช้และการดูแล รักษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พื้นฐานการเย็บผ้า

3.1 ประเภทของผ้า

3.2 พื้นฐานการเย็บผ้าแบบต่างๆ

3.3 วัสดุ อุปกรณ์ที่ ที่ใช้และการดูแล รักษา

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

2.95 (21 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

456 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี ควรพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. เอกสารประกอบการเรียน
  • 2. YouTube
  • 3. ชิ้นงานตัวอย่าง

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4