0(0)

ง30212 ขนมอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาความหมาย ความสำคัญขนมอบประเภทต่างๆ หลักการเลือกซื้อวัสดุดิบประเภทต่างๆ รู้เข้าใจเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ วิธีใช้ การชั่ง การตวงที่ถูกต้อง เห็นความสำคัญของขั้นตอนในการประกอบอาหาร หลักการจัดเก็บขนมอบ มีความชำนาญผลิตผลงานตามขั้นตอนด้วยวิธีต่างๆได้อย่างถูกต้อง การคิดคำนวณค่าใช้จ่าย การกำหนดราคาขายและนำมาประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

โดยการจัดประสบการณ์หรือการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนตลอดจนมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ เช่น ความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทนและตรงต่อเวลา

 

ผลการเรียนรู้

 1. เห็นความสำคัญ คุณค่า หลักการ วิธีการทำขนมอบ
 2. รู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำขนมอบ
 3. รู้จักเลือกใช้และเก็บรักษาเครื่องมือปรุงขนมอบ
 4. เข้าใจเทคนิคการทำขนมอบให้มีคุณภาพ
 5. ปฏิบัติการทำขนมอบชนิดต่างๆ สามารถนำไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน
 6. มีทักษะในการประเมินผลจากการทำขนมอบ นำมาปรับปรุงพัฒนาขนมอบ
 7. รู้จักวิธีการคิด ต้นทุน กำไร และกำหนดราคาขาย
 8. รู้จักการบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย

รวม  8  ผลการเรียนรู้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. เห็นความสำคัญ คุณค่า หลักการ วิธีการทำขนมอบ
 • 2. รู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำขนมอบ
 • 3. รู้จักเลือกใช้และเก็บรักษาเครื่องมือปรุงขนมอบ
 • 4. เข้าใจเทคนิคการทำขนมอบให้มีคุณภาพ
 • 5. ปฏิบัติการทำขนมอบชนิดต่าง ๆ สามารถนำไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน
 • 6. มีทักษะในการประเมินผลจากการทำขนมอบ นำมาปรับปรุงพัฒนาขนมอบ
 • 7. รู้จักวิธีการคิด ต้นทุน กำไร และกำหนดราคาขาย
 • 8. รู้จักการบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน40h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของขนมอบ
การมอบหมายงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนผสมหลักในการทำเบเกอรี่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการเลือกซื้อวัตถุดิบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อุปกรณ์สำหรับทำเบเกอรี่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คุกกี้

หน่วยการเรียนรู้ที่6 กล้วยคลีนอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การกำหนดราคา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจในบทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

3.05 (22 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

895 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1.อินเตอร์เน็ต
 • 2.ใบความรู้
 • 3.นิตยาสาร

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5