0(0)

ง30215 ขนมพื้นเมือง 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ง 30215       ขนมพื้นเมือง 1                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6      ภาคเรียนที่  –        เวลา 40 ชั่วโมง              จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

ศึกษาวิธีการเลือกบริโภคอาหาร การเลือกซื้ออาหาร การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ ประกอบอาหาร สร้างจิตสา นึกในการปรุงอาหารบนพื้นฐานของความประหยัด  ฝึกทักษะในทำขนมพื้นเมือง การใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ ประกอบอาหาร โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนางาน การแกปัญหาในการทำงานและสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของอาหาร 
  2. สามารถเลือกบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการได้ 
  3. อธิบายหลักการและวิธีการเลือกซื้ออาหารได้

4.ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารได้

5.ทำขนมพื้นเมืองบนพื้นฐานของความประหยัด

6.มีความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งอาหารให้สวยงามน่ารับประทาน

รวม   6  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ขนมพื้นเมือง

ความเป็นมาของขนมไทย
การมอบหมายงาน
ขนมพื้นเมือง
ประเภทของขนมไทยพื้นเมือง
การมอบหมายงาน
ขนมไทยพื้นเมือง 4 ภาค
การมอบหมายงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการเลือกซื้อวัตถุดิบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทำขนมพื้นเมือง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคำนวณต้นทุนและผลผลิต

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

3.57 (21 การให้คะแนน)

21 รายวิชา

1239 ผู้เรียน

เรียน