2.00(2)

ง30225 งานเขียนแบบ 3 (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์งานเขียนแบบ   หลักการเขียนเส้นในงานเขียนแบบการใช้มาตราส่านในงานเขียนแบบ การบอกขนาดของระบบ   ISO  การเขียนตัวอักษรและตัวเลขในงานเขียนแบบ  การเขียนภาพแผ่นคลี่   การเขียนภาพเปอร์เสปคทีป โดยการปฏิบัติงาน   และใช้กระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วม การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา  การตัดสินใจ การอธิบายให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจด้วยความมีเหตุผล  มีคุณธรรม จริยธรรม  ขยัน  อดทนในการทำงาน    มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพช่างกระจก สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. รู้ถึงหน้าที่การใช้งานของเครื่องมือ และ อุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
  • 2. รู้หลักการเขียนเส้น การใช้มาตรส่วน ในงานเขียนแบบ
  • 3. ปฏิบัติการเขียนเส้นในงานเขียนแบบได้
  • 4. รู้ถึงการบอกขนาดโดยใช้มาตราส่วน ระบบ I S O
  • 5. รู้ถึงการเลือกใช้ตัวอักษรและตัวเลขเขียนประกอบแบบ
  • 6. รู้ถึงขั้นตอน การเขียนภาพแผ่นคลี่ ภาพเปอร์เสปคทีป
  • 7. ปฏิบัติการเขียนแบบภาพแผ่นคลี่ ภาพเปอร์เสปคทีป

สารบัญรายวิชา

19 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – หลักการเขียนแบบ

1.1) ใบความรู้ เรื่องความรู้ทั่วไปในงานเขียนแบบ
1.1) ใบงาน เรื่องความรู้ทั่วไปในงานเขียนแบบ
1.2) ใบความรู้ เรื่อง มาตราฐานเส้นที่ใช้ในงานเขียนแบบและมาตราส่วน
1.2) ใบงาน เรื่อง มาตราฐานเส้นที่ใช้ในงานเขียนแบบและมาตราส่วน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 – เทคนิคการเขียนแบบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 – การเขียนแบบรูปแบบต่างๆ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาตรี : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.00 (12 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

415 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี ควรพัฒนาบทเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้สมบูรณ์ค่ะ

เรียน