2.00(2)

ง30227 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาลักษณะ  ประเภท หลักการทำงาน  ส่วนประกอบ  วิธีใช้ และ การบำรุงรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  วัสดุ อุปกรณ์และ เครื่องมือ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบหาข้อบกพร่อง การถอดประกอบ การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ละชนิด  ปฏิบัติงานฝึกทักษะในการถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า  ฝึกการอ่านค่าจากเครื่องวัตไฟฟ้า และอุปกรณ์บางชนิด  เช่น ตัวความต้านทาน คอนเดนเซอร์  ไดโอด  ฯลฯ  ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง  ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ  สำรวจ แหล่งวัสดุ และ แหล่งบริการในท้องถิ่น  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาค่าบริการ  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ขยัน  อดทนในการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

หน่วยที่ 1 เครื่องใช้ไฟฟ้า

1.1 ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า4:11
การมอบหมายงาน (1.1)
1.2 เครื่องมือที่ใช้สำหรับงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
การมอบหมายงาน (1.2)

หน่วยที่ 2 การอ่านค่าเครื่องมือวัดไฟฟ้า

หน่วยที่ 3 การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ

เกี่ยวกับผู้สอน

2.13 (15 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

374 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี ควรพัฒนาข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้สมบูรณ์

เรียน