4.00(1)

ง30235 งานประดิษฐ์วัสดุทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

  1. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ง 30235 รายวิชา งานประดิษฐ์วัสดุทั่วไป  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6    ภาคเรียนที่  –           เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

 

หลักสำคัญของการประดิษฐ์ในรูปแบบทั่วไป  เข้าใจวิธีประดิษฐ์และมีความรู้ในหลักการเลือกวัสดุ ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน หลักการอกแบบเพื่อจัดชิ้นงานให้เหมาะสมสวยงาม  มีทักษะกระบวนการกลุ่มงานรายบุคคล มีความชำนาญวิธีเลือกวัสดุต่าง ๆ ผลิตผลงานตามขั้นตอนด้วยวิธีต่าง ๆ  นำหลักการออกแบบมาประยุกต์  ใช้กับชื้นงานเพื่อให้ได้รูปทรงที่สวยงาม  มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลิตผลงานให้มีคุณภาพ ตลอดจนมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีต่ออาชีพ

 

ผลการเรียนรู้

  1. รู้และเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ  เห็นคุณค่าของงานประดิษฐ์ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ
  2. เข้าใจและมีความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบงานประดิษฐ์
  3. รู้เข้าใจ หลักการปฏิบัติ วิธีการ  ขั้นตอน  ในการผลิต  ของงานประดิษฐ์ให้เกิดความชำนาญและมีทักษะสามารถ นำไปประกอบอาชีพได้
  4. สามารถกำหนดราคาขายและจัดจำหน่ายได้
  5. มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน

 

รวม   5   ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานสำหรับงานประดิษฐ์

ความรู้พื้นฐานสำหรับงานประดิษฐ์
แบบทดสอบ เรื่องความรู้พื้นฐานสำหรับงานประดิษฐ์
ประเภทของงานประดิษฐ์
ใบงาน
ประโยชน์ของงานประดิษฐ์
ใบงาน
จุดมุ่งหมายของงานประดิษฐ์
ใบงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการออกแบบงานประดิษฐ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการและกระบวนการทำงานประดิษฐ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานประดิษฐ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานประดิษฐ์ของใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บรรจุภัณฑ์สำหรับงานประดิษฐ์

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

2.53 (17 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

879 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง

เรียน