2.00(2)

ง30248 ภาษาไทยธุรกิจ 1 (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

การใช้ภาษา  สำนวนและคำพูดที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจตามกาลเทศะ  บุคคล   และเครื่องมือสื่อสาร  การใช้โทรศัพท์  การจดข้อความตามคำสั่ง  การกรอกแบบฟอร์ม  การสัมภาษณ์  การเขียนคำอวยพร  การเขียนข่าวแจก  (Press Release)  การประชุม  ชี้แจงข้อเท็จจริง  การประชุมแถลงข่าว  การเขียนข้อความโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในวงการธุรกิจ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. เข้าใจการใช้ภาษาธุรกิจ
  • 2. สามารถใช้ภาษาสื่อสารทางธุรกิจ
  • 3. สามารถเขียนเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – การใช้ภาษา สำนวนและคำพูดติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ

1.1 ใบความรู้ ภาษากับการสื่อสารทางธุรกิจ
1.1 ใบงาน ภาษากับการสื่อสารทางธุรกิจ
1.2 ใบความรู้ การฟังสารธุรกิจ การฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน
1.2 ใบงานเรื่อง การฟังสารธุรกิจ การฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 – การใช้โทรศัพท์ การจดข้อความตามคำสั่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 – การประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาตรี : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.23 (13 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

440 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่มีความน่าสนใจ ควรพัฒนาข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้สมบูรณ์ค่ะ

เรียน