0(0)

ง30250 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้พึงประเมิน และเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
การยกเว้นการหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน การคำรวณภาษีในอัตราก้าวหน้า ภาษี  เงินปันผล

หรือเงินส่วนแบ่งกำไร  การเสียภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลปฏิบัติงานคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

 

ผลการเรียนรู้

  1. เข้าใจหลักการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  2. สามารถคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
  3. เข้าใจหลักขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคลธรรมดา
  4. สามารถกรอกแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

รวม 4 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วีดีโอความรู้เบื้องต้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ใบงานที่ 1
แบบทดสอบเก็บคะแนน ความรู้เบื้องต้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเภทของเงินได้พึงประเมิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย และ ค่าลดหย่อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคำนวณและการยื่นภาษีเงินได้บุุลธรรมดา

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

474 ผู้เรียน

เรียน