2.00(2)

ง30251 การจับจีบผ้า1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

                                                            คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

30251       การจีบผ้า 1                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5      ภาคเรียนที่  1        เวลา 40 ชั่วโมง            จำนวน 1.0 หน่วยกิต

การผูกผ้าคือการสร้างสรรค์การผูก  การมัด   และการจับดอกเพื่อให้การตกแต่งสถานที่ มีความสวยงามมากขึ้น   การจับจีบผ้าคือลักษณะการม้วน  การพับ  การซ้อน  การย่น  การบิดเกลียว  หรือการจับจีบผ้าให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ

การผูกผ้าและการจับจีบผ้า   มักใช้เป็นส่วนประกอบในการตกแต่งสถานที่  จัดงานในโอกาสต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธี  หรือการจัดงานภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  ซึ่งรูปแบบของการผูกผ้าและการจับจีบผ้าจะมีลักษณะอย่างไร  ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน  วัตถุประสงค์ของการจัดงาน  โครงสร้างของสถานที่ๆจะตกแต่ง

ผลการเรียนรู้

 1. บอกความหมายของวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผูกผ้าและจับจีบผ้า
 2. มีทักษะในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
 3. เลือกใช้กลุ่มสีได้ตามลักษณะงานและวัตถุประสงค์ของงาน
 4. เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
 5. เห็นคุณค่าของการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์

รวม   5   ผลการเรียนรู้

 

 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. บอกความหมายของวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผูกผ้าและจับจีบผ้า
 • 2. มีทักษะในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
 • 3. เลือกใช้กลุ่มสีได้ตามลักษณะงานและวัตถุประสงค์ของงาน
 • 4. เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
 • 5. เห็นคุณค่าของการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน40h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการจับจีบผ้า

สื่อการเรียนรู้ ความหมาย ความสำคัญของการจับจีบผ้า00:00:00
ใบความรู้ ความหมายและความสำคัญของการจับจีบผ้า00:00:00
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบงานที่ 1.1 ความหมายและความสำคัญของการจับจีบผ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเภทหรือรูปแบบของการจับจีบผ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุอุปกรณ์ในการจับจีบผ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ขั้นตอนและวิธีการจับจีบผ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โอกาสและประโยชน์ที่ใช้ในการผูกผ้าและจับจีบผ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเก็บรักษาอุปกรณ์และคุณค่าของการเก็บรักษา

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู สอนในรายวิชาการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2.10 (10 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

550 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี ควรมีสื่อที่หลากหลาย และพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

การจัดทำบทเรียนออนไลน์ดีมาก และควรพัฒนาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • สื่อวิดีโอ
 • ใบงาน
 • ใบความรู้
 • แบบทดสอบ

ความต้องการ

 • นักเรียนสามารถหาข้อมูลในการทำใบงานหรือแบบทดสอบได้ในสื่อต่างๆได้เลยนะคะ

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7