2.00(2)

ง30251 งานเขียนแบบ 1 (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์งานเขียนแบบ หลักการใช้เส้นในงานเขียนแบบการใช้มาตราส่านในงานเขียนแบบ การบอกขนาดของระบบ  ISO การเขียนตัวอักษรและตัวเลขในงานเขียนแบบการเขียนรูปทรงกระบอก การเขียนรูปตัด การเขียนภาพออปบลิก การเขียนภาพไอโซเมตริก  โดยการปฏิบัติงาน และใช้กระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วม การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาการตัดสินใจ การอธิบายให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจด้วยความมีเหตุผล
มีความเสียสละ  คุณธรรม ขยัน อดทน  มีเจตคติที่ดีต่องานเขียนแบบ  สามารถนำความรู้  และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. บอกหน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ
  • 2. ใช้เครื่องมือเขียนแบบ
  • 3. ปฏิบัติการเขียนเส้นในงานเขียนแบบ
  • 4. อธิบายการใช้มาตราส่วนในงานเขียนแบบ
  • 5. อธิบายการบอกขนาดในงานเขียนแบบ
  • 6. ปฏิบัติการบอกขนาดในงานเขียนแบบ
  • 7. ปฏิบัติการเขียนตัวอักษรและตัวเลขประกอบแบบได้
  • 8. ปฏิบัติการเขียนรูปทรงกระบอก รูปตัด รูปออปบลิก รูปไอโซเมตริก

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ

1.1) แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
1.2) ใบความรู้เรื่องเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
1.3) ใบงานเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบ
1.4) แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 – เทคนิคการเขียนแบบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 – การเขียนแบบรูปแบบต่างๆ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาตรี : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.00 (12 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

416 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี ควรพัฒนาบทเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้สมบูรณ์ค่ะ

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • ข้อมูลเอกสารประกอบการสอน อ.คงศักดิ์ ตัณทราวัฒน์พันธ์