2.00(2)

ง30252 ช่างปูน 1 (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานช่างปูน   การเตรียมวัสดุอุปกรณ์  การเตรียมแบบผลิตภัณฑ์สำหรับเทปูน การอ่านแบบผลิตภัณฑ์  การหาระดับในแนวต่าง ๆ  โดยการศึกษาค้นคว้า  ทำรายงาน   อภิปรายกลุ่ม   ฝึกทักษะปฏิบัติการอ่านรูปแบบผลิตภัณฑ์ งานปูน การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  การเตรียมแบบผลิตภัณฑ์สำหรับเทปูน  การหาระดับในแนวดิ่ง  และแนวนอน  การผสมปูน   นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ขยัน  อดทนในการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพช่างผลิตภัณฑ์ปูน 1  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

หน่วยที่ 1 หลักการเบื้องต้นของงานปูน

1.1 งานปูนเบื้องต้น10:06
การมอบหมายงาน (1.1)
1.2 ประเภทของปูนซีเมนต์
การมอบหมายงาน (1.2)

หน่วยที่ 2 เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์

หน่วยที่ 3 การผสมปูน

เกี่ยวกับผู้สอน

2.13 (15 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

374 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดีควรพัฒนาบทเรียนให้มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้สมบูรณ์ค่ะ

เรียน