5.00(2)

ง30254 ขนมพื้นเมือง 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

30254       ขนมพื้นเมือง 2                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6      ภาคเรียนที่  –        เวลา 40 ชั่วโมง              จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ประเภทชนิดและลักษณะของขนมพื้นเมือง  ปฏิบัติงาน การจัดทำรายการขนมพื้นเมือง   การเลือกซื้อวัตถุดิบ  การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ มีความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน ประหยัด และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้    อย่างมีความสุข เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสถานการณ์ บริบทในสังคม และใช้ความรู้ที่เรียนรู้มาศึกษาวิเคราะห์  จำแนกระหว่างการให้เหตุผลดี เหมาะสมและเหตุผลที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมของสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผู้เรียนแสวงหาความรู้ ทักษะ สร้างความรู้ผ่านสื่อและแหล่งข้อมูลต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมความกลมเกลียว รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อคนรุ่นหลัง

ผลการเรียนรู้

  1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ของขนมพื้นเมือง
  2. มีความรู้ เรื่องประเภท ชนิด และลักษณะของขนมพื้นเมือง
  3. จัดทำรายการขนมและสามารถปฏิบัติ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีความสุข
  4. เข้าใจสถานการณ์ บริบทในสังคมและใช้ความรู้มาวิเคราะห์ระหว่างการให้เหตุผลดี เหมาะสม และเหตุผลไม่ดีไม่เหมาะสมได้
  5. แสวงหาความรู้และสร้างความรู้ผ่านสื่อ แหล่งข้อมูลต่างๆ
  6. รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อคนรุ่นหลัง

 

รวม  6  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมไทย

ความเป็นมาของขนมไทย
การมอบหมายงาน
ขนมพื้นเมือง
ประเภทของขนมไทยพื้นเมือง
การมอบหมายงาน
ขนมไทยพื้นเมือง 4 ภาค
การมอบหมายงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ขนมไทยอะไรเอ่ย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทำขนมพื้นเมือง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคำนวณต้นทุนและผลผลิต

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

3.57 (21 การให้คะแนน)

21 รายวิชา

1242 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 2 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

คุณครูน่ารักมากเลย💗

❤️❤️❤️

เรียน