2.00(2)

ง30254 ช่างกระจก 1 (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  ที่ใช้ในงานกระจก การออกแบบรูปภาพ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ให้เหมาะสม กฎความปลอดภัยในการทำงาน  ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับ การตัดกระจก    การออกแบบลวดลาย  การแกะลวดลาย  บนกระจก  สำรวจแหล่งวัสดุ และแหล่งบริการในท้องถิ่น  คำนวณค่าใช้จ่าย และกำหนดราคาค่าบริการ จัดทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ขยัน  อดทนในการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพช่างกระจก  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการเบื้องต้นของงานกระจก

1.1 กระจกเกิดขึ้นได้อย่างไร5:39
การมอบหมายงาน (1.1)
1.2 ชนิดและประเภทของกระจก
การมอบหมายงาน (1.2)

หน่วยที่ 2 การทำกระจกถมทองคำเปลว

หน่วยที่ 3 การทำลวดลายกระจกด้วยน้ำยาเคมี

เกี่ยวกับผู้สอน

2.13 (15 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

374 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

บทเรียนน่าสนใจ ควรพัฒนาบทเรียนให้มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้สมบูรณ์ค่ะ

เรียน