0(0)

ง30255 งานเขียนแบบ 2 (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์งานเขียนแบบ หลักการเขียนเส้นในงานเขียนแบบ การใช้มาตราส่วนในงานเขียนแบบ การบอกขนาดของระบบ ISO การเขียนตัวอักษรและตัวเลขในงานเขียนแบบ การเขียนรูปออปบลิก จากภาพฉาย การเขียนรูปไอโซเมตริกจากภาพฉาย โดยการปฏิบัติงาน และใช้กระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วม การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การอภิบายให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจด้วยความมีเหตุผล มีความเสียสละ มีคุณธรรม ขยัน อดทน มีเจตคติที่ดีต่องานเขียนแบบ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1.รู้วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานเขียนแบบ
  • 2.รู้ถึงหลักการเขียนเส้นในการเขียนแบบ
  • 3.รู้ถึงการใช้มาตราส่วนในงานเขียนแบบ
  • 4.รู้ถึงการบอกขนาดโดยใช้มาตราส่วนระบบ ISO
  • 5.รู้ถึงการเลือกใช้ตัวอักษรและตัวเลขเขียนประกอบแบบ
  • 6.รู้ถึงขั้นตอน การเขียนรูปภาพออปบลิกและภาพไอโซเมตริกจากภาพฉาย
  • 7.ปฏิบัติการเขียนภาพออปบลิกและภาพไอโซเมตริกจากภาพฉาย

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน40h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในงานเขียนแบบ

1.1) ใบความรู้ เรื่อง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบและวิธีการบำรุงรักษา00:00:00
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบและวิธีการบำรุงรักษา
1.2) ใบความรู้ เรื่อง หลักการเขียนเส้นในการเขียนแบบ (PPT,VDO)
1.3) ใบความรู้ เรื่อง การใช้มาตราส่วนในงานเขียนแบบ (PPT)
ใบงานที่ 1.3 การใช้มาตราส่วนในงานเขียนแบบ
ใบงานที่ 1.2 หลักการเขียนเส้นในการเขียนแบบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เทคนิคการเขียนแบบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนแบบในรูปแบบต่างๆ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาตรี : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.88 (17 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

107 ผู้เรียน

เรียน