5.00(2)

ง30256 ช่างปูน 2 (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ง 30256       ช่างปูน 2         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4     ภาคเรียนที่  2     เวลา 40 ชั่วโมง                  จำนวน 1.0 หน่วยกิต

         ศึกษาขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานช่างปูน วิธีการก่ออิฐแบบต่าง ๆ การฉาบปูนเรียบ การตกแต่งผิวผลิตภัณฑ์งานปูน แหล่งให้บริการ การประมาณราคาค่ารับเหมา โดยการศึกษาค้นคว้า ทำรายงาน อภิปลายกลุ่ม   ฝึกทักษะปฏิบัติการหาระดับในแนวดิ่ง แนวนอน การผสมปูนก่อปูนฉาบ ปูนที่ใช้ตกแต่งผิวผลิตภัณฑ์งานปูน สำรวจแหล่งวัสดุ แหล่งบริการ การประมาณราคาค่าใช้จ่าย กำหนดราคาค่าบริการ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ขยัน อดทนในการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพช่างผลิตภัณฑ์ปูน  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

ผลการเรียนรู้

  1. รู้ถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับงานผลิตภัณฑ์ปูน
  2. รู้ถึงวิธีการก่ออิฐแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ปูน
  3. รู้ถึงวิธีการฉาบปูนเรียบ สำหรับใช้ตกแต่งผิว ผลิตภัณฑ์ปูน
  4. รู้ถึงวิธีการตกแต่งผิวผนังผลิตภัณฑ์ปูนให้เป็นลวดลายต่าง ๆ
  5. รู้ถึงวิธีการผสมปูนก่อปูนฉาบ ปูนตกแต่งผิว สำหรับทำผลิตภัณฑ์ปูนและสามารถผสมปูนได้
  6. รู้แหล่ง วัสดุ และ แหล่งบริการ
  7. คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย ค่าบริการ และทำบัญชีรายรับ –รายจ่าย
  8. ปฏิบัติการจัดทำโครงงานผลิตภัณฑ์ปูนได้ตามรูปแบบที่คิด

รวม 8 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

หน่วยที่ 1 หลักการเบื้องต้นของงานปูน

1.1 งานปูนเบื้องต้น10:06
การมอบหมายงาน (1.1)
1.2 ประเภทของปูนซีเมนต์
การมอบหมายงาน (1.2)

หน่วยที่ 2 เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์

หน่วยที่ 3 การผสมปูน

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3.50 (8 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

213 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 2 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

.

ครูสอนดีมากครับ

เรียน