0(0)

ง30262 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ง 30262    ช่องซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5      ภาคเรียนที่  2       เวลา 40 ชั่วโมง     จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น  เครื่องมือวัดไฟฟ้า การอ่านแบบวงจร ความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  กฎระเบียบข้อบังคับในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  การอ่านแบบ การตรวจสอบซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้า  สำรวจแหล่งวัสดุ  แหล่งบริการในท้องถิ่น  คำนวณค่าใช้จ่ายและกำหนดราคาค่าบริการ  ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนักเรียน                                                                                  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ขยัน  อดทนในการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

 

ผลการเรียนรู้

  1. รู้สัญญาลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้กับงานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น
  2. รู้และเข้าใจถึงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานไฟฟ้า
  3. วิเคราะห์เลือกใช้ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานได้
  4. วิเคราะห์เลือกใช้สายไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องกับวงจรไฟฟ้าภายในบ้านได้
  5. จำแนกขนาดของเข็มขัดรัดสาย ในการยึดสายไฟฟ้าภายในบ้านได้
  6. รู้จักต่อวงจรไฟฟ้า ภายในบ้านแบบต่าง ๆ
  7. ปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้

 

รวม   7  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยที่ 1 เครื่องใช้ไฟฟ้า

1.1 ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า4:11
การมอบหมายงาน (1.1)
1.2 เครื่องมือที่ใช้สำหรับงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
การมอบหมายงาน (1.2)

หน่วยที่ 2 การอ่านค่าเครื่องมือวัดไฟฟ้า

หน่วยที่ 3 การซ่อมระบบไฟฟ้ากำลัง

แบบทดสอบ

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3.50 (8 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

213 ผู้เรียน

เรียน