0(0)

ง30263 ช่างไฟฟ้าภายในบ้าน 2 (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น  เครื่องมืองานช่างไฟฟ้า  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  วัสดุ  อุปกรณ์  ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน  หลักการช่วยเหลือผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบง่าย ๆ โดยใช้วิธีการให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทำรายงาน

ฝึกทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

มีคุณธรรม  จริยธรรม  ขยัน  อดทนในการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. รู้แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า
  • 2. รู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ของคำศัพท์ต่าง ๆ ทางไฟฟ้า
  • 3. รู้และเข้าใจถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานไฟฟ้าและสามารถเลือกใช้งานได้
  • 4. รู้สาเหตุที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
  • 5. รู้และเข้าใจหลักการช่วยเหลือการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
  • 6. รู้ถึงวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้านแบบง่าย ๆ
  • 7. ปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้านแบบง่าย ๆ ได้

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน40h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – ไฟฟ้าเบื้องต้น

เรื่อง งานไฟฟ้าเบื้องต้น
วิดีโอเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานไฟฟ้า00:00:00
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น
การมอบหมายงาน เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้น
เรื่อง การอ่านค่าตัวต้านทาน
คลิปวิดีโอการสอน เรื่องการอ่านค่าความต้านทาน
การมอบหมายงาน ใบงานเรื่องการอ่านค่าตัวต้านทาน
แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า
เรื่อง ระบบผลิตกระไฟฟ้า00:00:00
การมอบหมายงาน ใบงานเรื่องแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า
ใบงานเรื่อง คำศัพท์ทางไฟฟ้า
เรื่อง คำศัพท์ทางไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 – การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 – การต่อวงจรไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4.33 (87 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

351 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • เอกสารประกอบการเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5