0(0)

ง30264 งานช่างไม้เครื่องเรือน (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาลักษณะชนิดขนาดของเครื่องเรือนที่ทำด้ายไม้ที่นิยมในท้องถิ่น เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน การอ่านแบบ เทคนิคการทำเครื่องเรือน วิธีการกะ วัด การตัด การไส การเพลาะ การเจาะ การบาก การเข้าปากไม้ การประกอบ และตกแต่งชิ้นงาน ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบ ประกอบตกแต่งชิ้นงาน ผลิตชิ้นงานตามแบบกำหนด บริการผลิตเครื่องเรือน อย่างง่าย สำรวจแหล่งวัสดุ และแหล่งบริการในท้องถิ่น คำนานค่าใช้จ่าย กำหนดราคา จัดจำหน่าย ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย   นำมาประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

โดยการจัดประสบการณ์หรือการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า                ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนตลอดจนมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ เช่น ความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทนและตรงต่อเวลา

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. รู้ถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างไม้
 • 2. รู้ถึงชนิดของเครื่องเรือนที่ทำขึ้นจากไม้
 • 3. รู้ถึงชนิดของไม้ที่นิยมใช้ทำเครื่องเรือน
 • 4. รู้ถึงความปลอดภัยในการทำงาน
 • 5. อ่านแบบ ออกแบบ และเขียนแบบในการสร้างชิ้นงานไม้เครื่องเรือนได้
 • 6. รู้ถึงขั้นตอนในการสร้างชิ้นงาน การประกอบ และการตกแต่งชิ้นงานไม้เครื่องเรือน
 • 7. ปฏิบัติฝึกทักษะ การอ่านแบบ การออกแบบการเขียนแบบการสร้างชิ้นงาน การประกอบชิ้นงาน และการตกแต่งชิ้นงานไม้เครื่องเรือนได้
 • 8. ปฏิบัติผลิตชิ้นงานตามรูปแบบได้
 • 9. ให้บริการจัดทำชิ้นงานไม้เครื่องเรือนได้
 • 10. คำนวณค่าใช้จ่ายค่าบริการ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การปฏิบัติงานไม้?

1. รู้ถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างไม้ 2. รู้ถึงชนิดของเครื่องเรือนที่ทำขึ้นจากไม้ 3. รู้ถึงชนิดของไม้ที่นิยมใช้ทำเครื่องเรือน 4. รู้ถึงความปลอดภัยในการทำงาน
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การปฏิบัติงานไม้
ใบความรู้ที่ 1.1 การเพลาะไม้
ใบงานที่ 1.1 การเพลาะไม้
ใบความรู้ที่ 1.2 การเข้าไม้แบบการเข้าชน
ใบงานที่ 1.2 การเข้าไม้แบบการเข้าชน
ใบความรู้ที่ 1.3 การเข้าไม้แบบการเข้าบ่า
ใบงานที่ 1.3 การเข้าไม้แบบการเข้าบ่า
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การปฏิบัติงานไม้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ขัดและเคลือบผิวไม้?

1. อ่านแบบ ออกแบบ และเขียนแบบในการสร้างชิ้นงานไม้เครื่องเรือนได้ 2. รู้ถึงขั้นตอนในการสร้างชิ้นงาน การประกอบ และการตกแต่งชิ้นงานไม้เครื่องเรือน 3. ปฏิบัติฝึกทักษะ การอ่านแบบ การออกแบบการเขียนแบบการสร้างชิ้นงาน การประกอบชิ้นงาน และการตกแต่งชิ้นงานไม้เครื่องเรือนได้ 4. ปฏิบัติผลิตชิ้นงานตามรูปแบบได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน?

1.ให้บริการจัดทำชิ้นงานไม้เครื่องเรือนได้ 2. คำนวณค่าใช้จ่ายค่าบริการ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบริการและการคำนวณต้นทุน

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาตรี : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.88 (17 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

107 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • เอกสารประกอบการสอนของอ.อำนาจ ทิมศรี