2.00(2)

ง30270 งานช่างไม้ (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาลักษณะชนิด  ขนาดของเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้  ที่นิยมในท้องถิ่น  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์  ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน  การอ่านแบบ  เทคนิค  การทำเครื่องใช้จากไม้  วิธีการวัด  การตัด  การไส  การเพลาะ  การเจาะ  การบาก  การเข้าปากไม้  การประกอบและการตกแต่งชิ้นงาน  ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับ  การอ่านแบบ  การวัด  การตัด  การไส  การเพลาะ เจาะ บาก  เข้าปากไม้  ประกอบตกแต่งชิ้นงาน ผลิตชิ้นงาน  ตามแบบที่กำหนด  บริการผลิตเครื่องใช้จากไม้อย่างง่าย  สำรวจแหล่งวัสดุ  และแหล่งบริการในท้องถิ่น  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย  จัดจำหน่าย ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ขยัน  อดทนในการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1.รู้ถึงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานไม้
 • 2.รู้ถึงเครื่องใช้ที่ทำขึ้นจากไม้ทั่ว ๆ ไป
 • 3.รู้ถึงชนิดของไม้ที่นิยมใช้ทำเครื่องใช้ต่าง ๆ
 • 4.รู้ถึงความปลอดภัยในขณะทำงานช่างไม้
 • 5.อ่านแบบ เขียนแบบ ในการทำชิ้นงานไม้
 • 6.รู้ถึงขั้นตอนในการวัด ตัด ไส เพาะ เจาะ บาก การเข้าปากไม้ การประกอบและการตกแต่งชิ้นงานได้
 • 7.ปฏิบัติฝึกทักษะ การอ่านแบบ เขียนแบบ การวัด ตัด ไส เพาะ เจาะ บาก การเข้าปากไม้ การประกอบและการตกแต่งชิ้นงานได้
 • 8.ปฏิบัติผลิตชิ้นงานตามรูปแบบที่กำหนดได้
 • 9.รู้แหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น
 • 10.ให้บริการจัดทำชิ้นงานไม้ได้
 • 11.คำนวณค่าใช้จ่ายค่าบริการ จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายได้

สารบัญรายวิชา

19 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ช่างไม้เบื้องต้น

1.1 ใบความรู้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานไม้
1.1 ใบงานเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานไม้
1.1 สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่องเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานไม้
1.2 ใบความรู้เรื่อง เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานไม้
1.2 ใบงานเรื่อง เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานไม้
1.2 สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่องเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานไม้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชนิดของไม้และความปลอดภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการเขียนแบบไม้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทักษะการฝึกปฎิบัติ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาตรี : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.23 (13 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

440 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี น่าสนใจ ควรพัฒนาบทเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เป็นบทเรียนที่ดี และควรพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะ

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • หนังสือ งานไม้ Wood work (ผู้แต่ง ชาญวิทย์ พิศอ่อน)