2.00(2)

ง30278 การวิจัยตลาด (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิจัยการตลาด การออกแบบการวิจัย วิธีการวิจัย การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผล การสรุปผล และการรายงานผลการวิจัยการตลาด

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยที่ 1 หลักการวิจัยตลาด

1.1 วิวัฒนาการและความหมายของการตลาด
การมอบหมายงาน (1.1)
1.2 ส่วนผสมทางการตลาด
1.3 ประเภทของการวิจัยตลาด
การมอบหมายงาน (หน่วยที่1)

หน่วยที่ 2 การออกแบบการวิจัย

หน่วยที่ 3 การใช้สถิติและโปรแกรม

หน่วยที่ 4 การสรุปผลและการายงานผล

เกี่ยวกับผู้สอน

2.13 (15 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

374 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่น่าสนใจ ควรพัฒนาบทเรียนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้สมบูรณ์ค่ะ

เรียน