2.00(2)

ง30279 กลยุทธ์การตลาด (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด  หลักการและกลยุทธ์ทางการตลาด  แนวความคิดทางการตลาดแบบผสม  วิเคราะห์ตลาด  การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  การกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์  การกำหนดกลยุทธ์ด้านการตั้งราคาและ  นโยบายราคา  การกำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย  การกำหนดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการจำหน่าย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. เขียนแผนส่วนผสมกลยุทธ์ทางการตลาด
  • 2. เขียนแผนงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติการทางการตลาด
  • 3. วิเคราะห์ตลาดเป้าหมายได้ชัดเจน

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน40h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – ความหมายและความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด

1 เรื่องความหมายและความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด
การมอบหมายงาน ครั้งที่ 1
การมอบหมายงาน ใบงานเรื่องคำศัพท์พื้นฐาน 1
การมอบหมายงาน ใบงานเรื่องคำศัพท์พื้นฐาน 2
2 พื้นฐานการตลาดเบื้องต้น00:00:00
การมอบหมายงาน ใบงานเรื่องพื้นฐานการตลาด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 – การตลาด หลักการและกลยุทธ์ทางการตลาด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 – การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 – การกำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4.27 (79 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

648 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดีน่าสนใจ ควรพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้สมบูรณ์ค่ะ

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • มัธยมศึกษาปีที่ 5