2.00(2)

ง30282 ระบบบัญชี (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชี การควบคุมภายใน การเลือกใช้เอกสารทางการบัญชี สมุดบันทึกรายการขั้นต้น ขั้นตอนการวางระบบบัญชี วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย สินค้าคงคลัง ต้นทุนการผลิตสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินเดือนและค่าแรงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
  • 2. ปฏิบัติการวางระบบบัญชีของกิจการตามกระบวนการ

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – ลักษณะของระบบบัญชี

ใบความรู้เรื่อง ลักษณะของระบบบัญชี
ใบงานที่ 1.1 ลักษณะของระบบบัญชี
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ลักษณะของระบบบัญชี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 – การควบคุมภายใน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 – กระบวนการในการวางระบบบัญชี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 – เอกสารประกอบการลงบัญชีและสมุดบันทึกรายการขั้นต้น

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาตรี : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.00 (12 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

416 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดีควรพัฒนาข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้สมบูรณ์ค่ะ

เรียน