5.00(1)

ง30285 เทคนิคการนำเสนอ (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ  กระบวนการ  การค้นคว้า  การวางแผน  การนำเสนอเทคนิควิธีการในการนำเสนอ  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการนำเสนอ  และการนำเสนอผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำมาประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

โดยการจัดประสบการณ์หรือการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า                ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนตลอดจนมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ เช่น ความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทนและตรงต่อเวลา

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ การค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการนำเสนอ
  • 2. วางแผน การนำเสนอ เทคนิควิธีการการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการวิเคราะห์ข้อมูล

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการนำเสนอ

ใบความรู้ที่ 1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานนำเสนอ
ใบงานที่ 1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานนำเสนอ
ใบความรู้ที่ 1.2 การออกแบบงานนำเสนอ
ใบงานที่ 1.2 การออกแบบงานนำเสนอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการในการนำเสนอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จิตวิทยาในการนำเสนอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนอ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

แบบทดสอบวัดความรู้

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาตรี : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.88 (17 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

107 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

.

เรียน