0(0)

ง30290 การสร้างตราสินค้า (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง 30290 การสร้างตราสินค้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างตราสินค้า กระบวนการสร้างตราสินค้า แนวคิดการสร้างสรรค์ตราสินค้า วิธีการสร้างตราสินค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการสร้างตราสินค้า เครื่องมือทางการตลาดในการสร้างตราสินค้า ข้อบังคับและกฎหมายการสร้างตราสินค้า

ผลการเรียนรู้
1. แสดงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างตราสินค้า
2. สร้างตราสินค้าตามหลักการและสถานการณ์
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดในการสร้างตราสินค้า
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการสร้างตราสินค้า

รวม 4 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

หน่วยที่ 1 หลักการสร้างตราสินค้า

หลักการสร้างตราสินค้า
การมอบหมายงาน (หน่วยที่ 1)

หน่วยที่ 2 กระบวนการสร้างตราสินค้า

หน่วยที่ 3 แนวคิดการสร้างสรรค์ตราสินค้า

หน่วยที่ 4 วิธีการและขั้นตอนการสร้างแบรนด์

หน่วยที่ 5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการสร้างตราสินค้า

หน่วยที่ 6 เครื่องมือทางการตลาดในการสร้างตราสินค้า

หน่วยที่ 7 ข้อบังคับและกฎหมายการสร้างตราสินค้า

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3.50 (8 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

213 ผู้เรียน

เรียน