0(0)

ง30291 การบริหารการตลาด (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการค้าปลีกและการค้าส่ง ประเภทของการค้าปลีกและการค้าส่งโครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจการค้าปลีกและการค้าส่ง การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดซื้อสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การกำหนดราคาขายปลีกและราคาขายส่ง การให้บริการลูกค้า กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกและการค้าส่ง แนวโน้มการค้าปลีกและการค้าส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการค้า

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. เข้าใจหลักการ กระบวนการค้าปลีกและค้าส่ง
  • 2. เข้าใจโครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจค้าปลีกและการค้าส่ง กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกและการค้าส่ง แนวโน้มการค้าปลีกและการค้าส่ง
  • 3. มีทักษะในการดำเนินงานการค้าปลีกและการค้าส่ง
  • 4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความอดทนอดกลั้น ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความกระตือรือร้น

สารบัญรายวิชา

25 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค้าปลีกและค้าส่ง

คลิปวิดีโอการสอนเรื่อง ทักษะของงานธุรกิจ
เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะของการค้าปลีก00:00:00
ค้าปลีกยุคใหม่ ต้องทำอย่างไรจึงจะอยู่รอด00:00:00
ค้าปลีกยังไงให้ดึงดูดลูกค้า00:00:00
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค้าปลีกและค้าส่ง
ใบงานเรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะของการค้าปลีก
แบบฝึกหัดเรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะของการค้าปลีก
เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะของการค้าส่ง00:00:00
ใบงานเรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะของการค้าส่ง
แบบฝึกหัดเรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะของการค้าส่ง
เรื่อง แนวความคิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค้าปลีก
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค้าปลีกและค้าส่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 – การตั้งราคาขายปลีกค้าส่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 – จรรยาบรรณและเทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับงานขาย

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4.33 (87 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

351 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5