2.00(2)

ง30298 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้พึงประเมิน และเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นการหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหยุ่น การคำนวณภาษีในอัตราก้าวหน้า ภาษี เงินปันผล หรือเงินส่วนแบ่งกำไร การเสียภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลปฏิบัติงานคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปของภาษีอากร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 1
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
การมอบหมายงาน (หน่วยที่ 1)

หน่วยที่ 2 เงินได้พึงประเมิน

หน่วยที่ 3 ค่าใช้จ่าย

หน่วยที่ 4 ค่าลดหย่อน

หน่วยที่ 5 การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หน่วยที่ 6 การจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หน่วยที่ 7 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและการบันทึกบัญชี

เกี่ยวกับผู้สอน

2.13 (15 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

374 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดีมีความน่าสนใจ ควรพัฒนาบทเรียนให้มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้สมบูรณ์ค่ะ

เรียน