2.00(2)

ง31101 การงานอาชีพ (พื้นฐาน) มัธยมศึกษาปีที่ 4/2,4,8 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ ศึกษาระบบเทคโนโลยี  หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  การเขียนแบบและการแสดงภาพฉายแบบต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์โดยการเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับชีวิตสังคม สิ่งแวดล้อม ในการจัดการใช้เทคโนโลยี  เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ใช้กระบวนการกลุ่ม ในการปฏิบัติงานอย่างมีทักษะ  

ฝึกปฏิบัติงานในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  สามารถสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีด้วยการออกแบบ  การเขียนแบบและการแสดงภาพฉายด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน  นำเสนอผลงานด้วยซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบมีประสบการณ์ในการจัดทำโครงงานต่าง ๆ อภิปรายแสดงความคิดเห็น   และการจัดการแก้ปัญหา  การแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  และใช้พลังงาน  ทรัพยากร  ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  มีความคิดที่แปลกใหม่เพื่อให้ได้นวัตกรรม  ที่สร้างสรรค์ โดยการจัดการใช้เทคโนโลยี  เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยี อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ  เช่น  ความรับผิดชอบ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  อดทนและตรงต่อเวลา

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของเทคโนโลยี

1.1 เทคโนโลยีสัมพันธ์11:52
การมอบหมายงาน (1.1)
1.2 เทคโนโลยีสะอาด11:57
การมอบหมายงาน (1.2)
1.3 ระบบทางเทคโนโลยี

หน่วยที่ 2 กระบวนการเชิงวิศวกรรม

หน่วยที่ 3 การออกแบบและการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

หน่วยที่ 4 การเขียนแบบและอุปกรณ์การเขียนแบบ

เกี่ยวกับผู้สอน

2.13 (15 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

374 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

บทเรียนน่าสนใจ ควรพัฒนาบทเรียนให้มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

ควรพัฒนาบทเรียนอนไลน์ให้สมบูรณ์

เรียน