0(0)

ง31102 การงานอาชีพ2 (พื้นฐาน) มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5,6,7,8 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต ในเรื่องหลักการทำงานร่วมกัน การจัดการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลทำความสะอาด จัด ตกแต่งบ้าน การบำรุง เก็บรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน การติดตั้งประกอบ ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้าน

โดยใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน และทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต

เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน รวมถึงมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สารบัญรายวิชา

15 บทเรียน20h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – หลักการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

วิดีโอการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
เรื่อง ความสำคัญของการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
เรื่อง ความสำคัญของการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
เรื่อง ทักษะในการทำงาน
การมอบหมายงาน ใบงานเรื่อง ทักษะในการทำงาน
การมอบหมายงาน ใบงานเรื่อง ความสำคัญของการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 – การจัดการในบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 – อาหารและโภชนาการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 – การเพาะปลูกพืช

แบบประเมินความพึงพอใจรายวิชา ง31102 การงานอาชีพ 2

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4.33 (87 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

351 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4