0(0)

ง31202 ขนมไทยชาววัง 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรายวิชา

ประเภทวิชาคหกรรม     สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

กลุ่มวิชา  งานอาหารไทยและขนมไทย

1402-2301      ขนมไทยชาววัง

75 ชั่วโมง

คําอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำขนมไทยชาววังการเลือก เตรียม ใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการทำขนมไทยชาววังการจัดตกแต่ง การเก็บรักษา การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การคิดคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่าย

สารบัญรายวิชา

15 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การทำขนมไทยชาววังประเภทข้าวเหนียว

วิธีการทำขนมไทยประเภทข้าวเหนียว
การจัดตกแต่ง เก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ขนมไทยชาววัง
การคิดคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การทำขนมไทยชาววังประเภทวุ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การทำขนมไทยชาววังประเภทอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การทำขนมไทยมงคล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การทำขนมไทยชาววังประเภททั่วไป

เกี่ยวกับผู้สอน

3.57 (21 การให้คะแนน)

21 รายวิชา

1242 ผู้เรียน

เรียน