4.09(11)

ง32101 การงานอาชีพ (พื้นฐาน) มัธยมศึกษาปีที่ 5/4,5,7 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต ได้แก่  การเลือกใช้  การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย หน้าที่บทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  โรงเรียน  การตัดเย็บ  และการดัดแปลงเสื้อผ้า  วิธีการสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  มีกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการ การแก้ปัญหาการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  และใช้พลังงาน  ทรัพยากร  ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ใช้กระบวนการกลุ่ม ในการปฏิบัติงานอย่างมีทักษะ  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับการตัดเย็บ และการดัดแปลงเสื้อผ้า ปฏิบัติงานสร้างสิ่งของเครื่องใช้ ปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน  ชุมชน  ได้ถูกต้อง  มีประสบการณ์ในการจัดทำโครงงานอาชีพ  อภิปรายแสดงความคิดเห็น  และการจัดการแก้ปัญหา  การแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  และใช้พลังงาน  ทรัพยากร  ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความคิดสร้างสรรค์  มีจิตสำนึกในการเลือกใช้  และใช้พลังงาน  ทรัพยากร  ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจน  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ  เช่น  ความรับผิดชอบ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  อดทนและตรงต่อเวลา

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน20h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

เรื่อง การดัดแปลง ตกแต่งเสื้อผ้า
เรื่อง การเลือกซื้อผ้าในการตัดเสื้อ
การมอบหมายงาน ครั้งที่ 1
การดัดแปลง ตกแต่งเสื้อผ้า
เรื่อง การดัดแปลงเสื้อผ้า
เรื่อง การดัดแปลงเสื้อผ้า 1
การมอบหมายงาน ครั้งที่ 2
เรื่อง DIY เสื้อผ้า
เรื่อง การดูแลรักษาและจัดเก็บเสื้อผ้า
เรื่อง หลักการดูแลเสื้อผ้า
เรื่อง การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานตัดเย็บเสื้อผ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถาบันครอบครัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประกอบอาหารและการถนอมอาหาร

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4.27 (79 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

648 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.1

Total 11 Ratings

5
8 การให้คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
1 คะแนน

อาจารย์สอนดี พูดเพราะกับนักเรียนมากๆ เรียนเเล้วสนุกมากค่ะ

เป็นกันเองดีครับ ไม่เครียด ไม่กดดัน

สอนสนุก เด็กไม่เครียด ชวนคุบเก่งมากๆค่ะ
อาจารย์เป็นคนตลก ทำให้อยากเรียนด้วยค่ะ

สอนดีมากเนื้อหาเข้าใจง่าย ครูน่ารักเป็นกันเองมากเลยยยย

เนื้อหาดีครับ เรียนออนไลน์สนุก นักเรียนไม่เครียด☺️☺️

ดีค่ะ

โหดสุดๆ

ครูน่ารักเป็นกันเองมากค้าาาสอนดีสุดปัง

เป้นบทเรียนที่ดี น่าสนใจมีแบบฝึกหัดให้ทำหลากหลาย ควรพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้สมบูรณ์

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5