4.45(22)

ง33101 การงานอาชีพ (พื้นฐาน) มัธยมศึกษาปีที่ 6/4,5,7 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต   มีทักษะในการจัดการทำงาน  จัดระบบงานให้มีประสิทธิภาพ  เช่น การปลูกพืช  การขยายพันธุ์พืช  หรือการเลี้ยงสัตว์  และการดำเนินการทางธุรกิจ กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานตามขั้นตอน  และใช้พลังงาน  ทรัพยากร  ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ใช้กระบวนการกลุ่ม ในการปฏิบัติงานอย่างมีทักษะ  มีการทำงานร่วมกับผู้อื่น  โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ  เกี่ยวกับการปลูกพืช  การขยายพันธุ์พืช    หรือการเลี้ยงสัตว์  การจัดทำโครงงานต่าง ๆอภิปรายแสดงความคิดเห็น  และการจัดการแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  และใช้พลังงาน  ทรัพยากร  ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์  มีจิตสำนึกในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อชีวิต  สังคม และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนมีคุณธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ  เช่น  ความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน และตรงต่อเวลา

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน20h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – คนดีคุณลักษณะเยาวชนที่ชาติต้องการ

เรื่องที่ 1 หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชนและสังคม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน
การมอบหมายงาน เรื่องความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน
เรื่อง กิจกรรม 5 ส
เรื่อง ลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน 5 ส.
การมอบหมายงาน แบบฝึกหัดเรื่อง 5 ส
เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
เรื่อง 7r

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 – ตัดเย็บเสื้อผ้าและหน้ากากอนามัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 – การเกษตร การผลิตพืชและสัตว์

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4.27 (79 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

648 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 22 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

อาจารย์ใจดีมากๆเลยครับ

อาจารย์​น่ารัก สอนเข้าใจง่าย งานไม่ค่อยเยอะ

เนื้อหาเข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะ อาจารย์ก็น่ารักด้วย

เนื้อหาเข้าใจง่ายเเละอาจารย์ใจดีมากค่ะะ

อาจารย์มีความเป็นกันเองมากค่ะ
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

•เนื้อหาเข้าใจง่าย
•เรียงลำดับเนื้อหาในการค้นหาได้ดี
•เป็นวิชาที่น่าเรียนมากค่ะ><

สอนดีค่ะเข้าใจง่าย☺️

-สามารถเข้าใจเนื้อหาได้
-เรียนรู้เรื่อง
-เนื้อหาสาระน่าสนใจ

อาจารย์มีความเป็นกันเอง สอนได้ดีค่ะเนื้อหาครบถ้วน

อาจารย์สอนเข้าใจมากเลยค่ะ เป็นกันเองการเรียนการสอนเหมาะกับเด็กสมัยใหม่ดีค่ะ

ครูน่ารักใจดีมากค่ะเรียนด้วยแล้วสนุกไม่เครียดเลยค่ะ

ครูน่ารัก ใจดี เป็นกันเองค่ะ

ครูสอนน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นกันเองมากกก สอนเข้าใจด้วย

คุณครูน่ารักมากๆค่ะ พูดเพราะ เรียนด้วยแล้วรู้สึกสนุก ทำให้ไม่มีความรู้สึกกดดันเลยเวลาที่เรียนด้วยค่ะ

อาจารย์น่ารัก ตัวเล็ก เรียนด้วยแล้วสนุกมากๆใจดีที่สุดเลย💗

ครูใจดีมากเลยค่ะ สอนเข้าใจง่าย

คุณครูน่ารักมากเลยค่ะ สอนดีมากพูดจาเพราะ เป็นกันเองน่ารักสุดๆเลยค่ะะะ ✨✨ มี10ดาวก็จะให้ค่ะ ตั้งแต่เรียนออนไลน์กับครูมา ทุกครั้งก็จะมีความสุขตลอด ครูสอนสนุก ไม่น่าเบื่อ การบ้านไม่เยอะ สอนเข้าใจง่าย ให้คะแนนเต็ม10เลยค่ะ สอนดี ใจดี พูดเพราะ ดีมากค่ะะะ 👍🏻👍🏻👍🏻

อาจารย์ตัวเล็กยิ้มน่ารักมากๆเลยค่ะยังเรียนกับอาจารย์ทุกวันเลยค่ะ🥺

อาจารย์น่ารักมากค่ะ พูดจาเพราะมากๆ ให้เรียน8คาบติดก็เรียนค่ะ!!!

คุณครูน่ารักมากค่ะ น่ารัก น่ารักแบบที่สุดของที่สุด เป็นกันเองกับนักเรียนสุดๆๆเลย

เป็นบทเรียนที่ดี น่าสนใจ พัฒนาบทเรียนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้สมบูรณ์

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6