4.00(2)

จ20201 ภาษาจีน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ อ่านออกเสียงข้อความตามหลักการออกเสียง สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการสื่อสาร เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รักชาติ
มีศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะ

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

第一课 :语音 การอ่านออกเสียง

声母 พยัญชนะ
韵母 สระ
汉语·拼音声韵母拼合表 ตารางแสดงพยางค์ในภาษาจีน

第二课:一二三四五 หนึ่งสองสามสี่ห้า

第三课:你好 สวัสดี

第四课:这是什么?นี่คืออะไร

เกี่ยวกับผู้สอน

3.92 (12 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

662 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
2 การให้คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนได้ดี เนื้อหาการสอนเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน สื่อน่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียนแต่อาจจะเพิ่มเติมในส่วนที่ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาให้ผู้เรียน

จัดทำบทเรียนได้ดี เหมาะสมกับการเรียนรู้

เรียน