0(0)

จ20202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน สนทนา พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการสื่อสาร เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รักชาติ
มีศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะ

 

ผลการเรียนรู้

  1. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน
  2. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
  3.  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน
  4. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน
  5. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

第一课:我出生在泰国。(Lesson 1 : I was born in Thailand.)

考试 (Pretest)
生词 : 我出生在泰国。(New words : I was born in Thailand.)
课文 : 我出生在泰国。(Text : I was born in Thailand.)
考试 (Post test)

第二课:他今年十六岁。(Lesson 2 : He is 16 years old this year.)

第三课:他喜欢吃中国面条。(Lesson 3 : He likes chinese Noodles.)

第四课:我们班有25个学生。(Lesson 4 : There are 25 students in our class.)

เกี่ยวกับผู้สอน

4.08 (24 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

369 ผู้เรียน

เรียน