0(0)

จ20202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา จ  20202  รายวิชา ภาษาจีนเบื้องต้น 2               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่  2               เวลา   40 ชั่วโมง           จำนวน 0.5 หน่วยกิต

            ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอ่านเขียนคําอธิบายบทสนทนาข้อความที่เป็นความเรียงและไม่เป็น ความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆโต้ตอบใช้ประโยคตามโครงสร้าง ไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่างๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและใช้ ประโยคต่างๆ ได้ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่านและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จําลอง มีความรู๎ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษาเพื่อใช้ในการใช้ชีวิต การทํองเที่ยวและวัฒนธรรม จีน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษารู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าใจตีความและแสดง ความคิดเห็นต่อข้อความข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม การทํองเที่ยวและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ผลการเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆการใช้ชีวิต การทํองเที่ยวและ วัฒนธรรมจีน 2. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่กําหนดให้ได้

3. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน

4. สามารถสื่อสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน

5. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. ผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ บอกคำศัพท์ อ่านออกเสียงและเขียนรูปประโยคได้อย่างถูกต้องหลังจากได้ฟัง
  • ผู้สอน บรรยาย
  • 2. ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาจีนได้อย่างถูกต้องหลังได้ฟังผู้สอนอธิบาย
  • 3. ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นและตระหนักในเรื่องการพูดเขียนภาษาจีน

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

第一课 时间

การบอกเวลา ที่ระบุวัน00:00:00
复习课文(ทบทวนก่อนสอบ)00:00:00
หน่วยเวลาในภาษาจีน
การบอกเวลาภาษาจีน เป็น 点 分 刻
ไวยากรณ์ 吗?不!
บทสนทนา
练习 แบบฝึกหัด

第二课 我和中国朋友有个约会

แบบประเมินความพึงพอใจหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (8 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

283 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • PPT

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5