0(0)

จ20202 ภาษาจีน2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

                                                   

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา จ  20202       รายวิชา ภาษาจีน 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่  2       เวลา   20 ชั่วโมง             จำนวน 0.5 หน่วยกิต

          ระบุหรือเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ
คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์ สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล
วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีนเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของจีนกับของไทยโดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการสื่อสาร เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รักชาติ
มีศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะ

ผลการเรียนรู้

 1. ระบุหรือเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน
 2. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
 3. 3. สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม
 4. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์
 5. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ
 6. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน
 7. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. ผู้เรียนสามารถสามารถโต้ตอบสนทนาเป็นภาษาจีนในการแนะนำตัวเองแบบสั้นๆได้
 • 2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียน
 • 3. ผู้เรียนสามารถทักทายเป็นภาษาจีนอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง
 • 4. ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ ในเรื่องการพูดเขียนภาษาจีน

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาจีน

นักเรียนสามารถกดเข้าไปทำแบบทดสอบตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยนะคะ

第一课 声母 พยัญชนะ 韵母 สระ

第二课 数子 ตัวเลข

第三课 你好 สวัสดี

第四课 你真好!คุณดีจริงๆ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (8 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

283 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1.VDO
 • 2.Power point
 • 3.ใบงาน

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3