2.00(2)

จ20203 ภาษาจีนเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและการอ่าน สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการสื่อสาร เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รักชาติ
มีศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะ

สารบัญรายวิชา

20 บทเรียน

1. 学发音(拼音):เรียนรู้การออกเสียง (พินอิน)

汉语的声母:พยัญชนะในภาษาจีน
汉语的韵母:สระในภาษาจีน
汉语的声调:เสียงวรรณยุกต์
学数字:เรียนตัวเลข
练习: แบบฝึกหัด (การบ้าน)

2. 第一课 :你好 สวัสดี

3. 第二课 : 你真好! คุณดีจริงๆ

4. 第三课:五个香蕉 กล้วยห้าผล

เกี่ยวกับผู้สอน

3.92 (12 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

359 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนได้ดี เนื้อหาการสอนเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน สื่อน่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียน

จัดทำบทเรียนได้ดี เหมาะสมกับการเรียนรู้

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. PPT