0(0)

จ20204 ภาษาจีนเพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและการอ่าน สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการสื่อสาร เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รักชาติ
มีศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะ

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

1. 第四课 :我喜欢大象 ฉันชอบช้าง

生词 คำศัพท์ : 我喜欢大象
会话 บทสนทนา : 我喜欢大象
语法 ไวยากรณ์ : 我喜欢大象
练习 แบบฝึกหัด (การบ้าน) : 我喜欢大象
เอกสารประกอบการเรียน

2. 第五课 : 我的眼睛很大 ตาของฉันโตมาก

3. 第六课:这是我妈妈 นี่คือแม่ของฉัน

4. 第七课:看,我的电脑 ดูสิ คอมพิวเตอร์ของฉัน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.08 (24 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

369 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. PPT