0(0)

จ30201 ภาษาจีน 1

หลักสูตรรายวิชา

                                             

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา จ 30201        รายวิชา ภาษาจีน 1                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่ 1       เวลา  40  ชั่วโมง        จำนวน  1.0  หน่วยกิต

 

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน
อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ วิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ ใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลประกอบ

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการสื่อสาร เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รักชาติ
มีศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะ

 

ผลการเรียนรู้

 1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำคำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน
 2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน
 3. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผล หรืยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน
 4. สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม
 5.  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ ใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลประกอบ
 6. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ

 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. ผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ และอธิบายความหมายของคำศัพท์ได้
 • 2. ผู้เรียนสามารถบอกความแตกต่าง พร้อมทั้งยกตัวอย่างของคำศัพท์
 • 3. ผู้เรียนมีวินัยในการจำคำศัพท์และ ใฝ่เรียนรู้ ในเรื่องการพูดภาษาจีน

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีน

นักเรียนสามารถกดเข้าไปทำแบบทดสอบในลิ้งค์ด้านล่างได้เลยคะ

第一课 汉语不太难

第二课 明天见

第三课 你去哪儿

第四课 这是王老师

第五课 我学习汉语

第六课 你吃什么

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (2 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

540 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1.VDO
 • 2.Power point
 • 3.ใบงาน

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4