0(0)

จ30202 ภาษาจีน2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

                                           

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา จ 30202             รายวิชา ภาษาจีน 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศิลป์จีน)  ภาคเรียนที่  2   เวลา  80 ชั่วโมง      จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงคำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่ายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการทำงานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

ผลการเรียนรู้

1.ผู้เรียนสามารถระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน  และประสมเสียงคำง่าย ๆตามหลักการออกเสียง

2.ผู้เรียนสามารถพูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล

3.ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ ในเรื่องการพูดเขียนภาษาจีน

4.ผู้เรียนสามารถพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว

5.ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนอักษรวันที่ภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน

6.ผู้เรียนสามารถสามารถสื่อสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน

7.ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่กําหนดให้ได้

8.ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน

9.ผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ บอกคำศัพท์ อ่านออกเสียงและเขียนรูปประโยคได้อย่างถูกต้อง

10.ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นและตระหนักในเรื่องการพูดเขียนภาษาจีน

11.ผู้เรียนสามารถพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งรอบข้าง

12.ผู้เรียนสามารถบอกความเหมือนของกลุ่มคำ และประโยคในภาษาจีน

รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. ผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ และอธิบายความหมายของคำศัพท์ได้
  • 2. ผู้เรียนสามารถบอกความแตกต่าง พร้อมทั้งยกตัวอย่างของคำศัพท์
  • 3. ผู้เรียนมีวินัยในการจำคำศัพท์และ ใฝ่เรียนรู้ ในเรื่องการพูดภาษาจีน

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีน

นักเรียนสามารถกดเข้าไปทำแบบทดสอบในลิ้งค์ด้านล่างได้เลยคะ

第一课 汉语不太难

第二课 明天见

第三课 你去哪儿

第四课 这是王老师

第五课 我学习汉语

第六课 你吃什么

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (8 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

283 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1.VDO
  • 2.Power point
  • 3.ใบงาน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4