0(0)

จ30204 ภาษาจีน 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค บทร้อยกรอง และคำคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ สาระ หรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการ วิเคราะห์ เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการสื่อสาร เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รักชาติ มีศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะ

ผลการเรียนรู้

  1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน
  2. อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค บทร้อยกรอง และคำคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง
  3. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ
  4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ
  5. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ สาระ หรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการ วิเคราะห์ เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ
  6. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

第十三课 :这是不是中药。( Is this Chinese medicine. )

生词 :这是不是中药。( New words : Is this Chinese medicine. )
课文:这是不是中药。( Text: Is this Chinese medicine. )
语法 :这是不是中药。( Is this Chinese medicine. )
练习 :这是不是中药。( Is this Chinese medicine. )
เอกสารประกอบการเรียน

第十四课 :你的车是新的还是旧的?(Is your bike a new one or an old one ?)

第十六课:你常去图书馆吗?( Do you often go to library.)

词汇 (Vocabulary)

เกี่ยวกับผู้สอน

4.08 (24 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

369 ผู้เรียน

เรียน