0(0)

จ30208 ภาษาเเละวัฒนธรรมจีน 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา จ30208  รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       ภาคเรียนที่  2               เวลา   40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หน่วยกิต

               ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอ่านเขียนคําอธิบายบทสนทนาข้อความที่เป็นความเรียงและไม่เป็น ความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆโต้ตอบใช้ประโยคตามโครงสร้าง ไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่างๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการและใช้ ประโยคต่างๆ ได้ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่านและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จําลอง มีความรู๎ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษารู๎และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าใจตีความและแสดง ความคิดเห็นต่อข้อความข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจําวันได้อยํางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษารู้และเข้าใจถึงความสําคัญและเป็นมาของ สถานที่สําคัญและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ผลการเรียนรู้

 1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆสถานที่สําคัญวันสําคัญและ วัฒนธรรมจีน
 2. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่กําหนดให้ได้
 3. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน
 4. สามารถสื่อสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน
 5. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

 

 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์
 • 2. ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ในการสื่อสารในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้อย่าง
 • ถูกต้อง
 • 3. ผู้เรียนมีความตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

第4课今天没有周一堵

คำศัพท์
บทสนทนา
ไวยากรณ์
แบบฝึกหัด
การมอบหมายงาน

第5课 你家离我家有多远?

แบบประเมินความพึงพอใจหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (8 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

283 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • PPT

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4